Regulamin

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1 Informacje Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia usługi newslettera oraz postępowania z danymi osobowymi, przekazywanymi na potrzeby wysyłki newslettera.

2.     Usługa newslettera prowadzona jest przez podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219) - Fundację Swim for a Dream z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486692.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

§ 2 Definicje

 1.     Fundacja – Fundacja Swim for a Dream z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486692.

2.     Subskrybent – osoba fizyczna, która udostępnia swój adres e-mail, poprzez formularz dostępny na stronie www.swiatowydzienmarzyciela.pl, w celu otrzymywania wiadomości od Fundacji.

  3.     Strona – www.dzienmarzyciela.pl

§ 3 Newsletter

1.     Usługa newslettera polega na przekazywaniu subskrybentom wiadomości mailowych o wydarzeniu organizowanym przez Fundację 7 września 2019 r., w tym informacji handlowych.

  2.     Usługę newslettera aktywowana jest z chwilą podania przez subskrybenta swojego adresu e-mail poprzez formularz dostępny na stronie. Podany adres e-mail musi należeć do subskrybenta.

3.     Korzystanie z usługi newslettera jest bezpłatne i bezterminowe.

  4.     Subskrybent może w każdym momencie zrezygnować z usługi newslettera. W celu rezygnacji z usługi należy kliknąć w link znajdujący się w stopce wiadomości, co spowoduje usunięcie adresu e-mail z bazy subskrybentów. Po rezygnacji z usługi, subskrybent otrzyma ostatnią wiadomość e-mail potwierdzającą wypisanie go z bazy subskrybentów.

5.     Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadania czynnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6.     Fundacja informuje, że poszczególne newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666).

7.     Fundacja zastrzega sobie prawo do: - usunięcia z bazy subskrybentów adresów e-mail nieprawdziwych lub nienależących do osób, które je przekazały.,
- czasowego wyłączenia usługi newslettera z powodów technicznych,
- zaprzestania świadczenia usługi newslettera, bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu subskrybenta poprzez wiadomość e-mail.

§ 4 Dane osobowe

1.     Fundacja jest Administratorem danych osobowych.

2.     Fundacja przetwarza dane osobowe dla celów świadczenia usług newslettera, to znaczy dla celów przekazywania subskrybentom wiadomości marketingowych, w tym informacji handlowych.

3.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez subkskrybenta z usługi newslettera.

 4.     Fundacja nie przekazuje przekazanych poprzez formularz adresów e-mail osobom i podmiotom trzecim.

  5.     Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6.     Subskrybent posiada również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usługi newslettera. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z natychmiastową rezygnacją z usługi i powoduje usunięcie adresu e- mail z bazy subskrybentów.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Kontakt z Fundacją możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@sfad.pl

  2.     Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie subskrybentów. Obowiązująca wersja regulaminu będzie dostępna na stronie.

Regulamin płatności

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne

- Regulamin Płatności – Niniejszy regulamin określający warunki płatności za zakupione usługi

- Organizator - Fundacja Swim For a Dream, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486692, o numerze NIP: 725-20-72-652 oraz REGON: 101711071

- Uczestnik - Osoba nabywająca pakiet startowy,

System Rejestracji - Osoba nabywająca pakiet startowy, www.dzienmarzyciela.pl

- Pośrednik płatności – Serwis PayU

Uczestnik kupując pakiet startowy w jakiejkolwiek przewidzianej w regulaminie formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie Płatności i w Regulaminie Płatności serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.      Fundacja Swim For a Dream, prowadzi sprzedaż pakietów startowych uprawniających do wzięcia udziału w wydarzeniu Dzień Marzyciela. Fundacja jest Organizatorem wydarzenia.

3.      Uczestnik, kupując pakiet startowy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu wydarzenia Dzień Marzyciela, który jest udostępniony na stronie internetowej www.dzienmarzyciela.pl

  4.      Każdy Uczestnik, przed udaniem się na wydarzenie powinien sprawdzić na stronie internetowej www. dzienmarzyciela.pl, czy wydarzenie Dzień Marzyciela nie zostało odwołane lub czy nie nastąpiły zmiany organizacyjne mogące mieć wpływ na realizację usługi przez Organizatora.

5.      Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Pakietu Startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy, Uczestnikowi zawierającemu umowę o świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzenia, poprzez rejestrację na stronie oraz nabywającemu Pakiet Startowy poprzez stronę 
www.dzienmarzyciela.pl, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 6.      Zawarta na podstawie Regulaminu Płatności umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia jej wykonania, które odbywa się poprzez realizację wydarzenia Dzień Marzyciela przez Organizatora.

7.      Organizator zakazuje odsprzedaży pakietów startowych, zakupionych za pośrednictwem strony 
www.dzienmarzyciela.pl, osobą trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wzięcia udziału w próbie uczestnika, który odkupił pakiet startowy pomijając procedury wyznaczone przez Organizatora.

8.      Organizator informuje, że nie prowadzi wysyłki pakietów startowych do uczestników. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w siedzibie

Fundacji Swim For a Dream na ul. Pomorskiej 60, 
w dniach 1-6 września w godzinach. 8:00 – 18:00

§ 2 Opłata za Pakiet Startowy

Opłata dotyczy zakupu pakietu startowego upoważniającego do udziału w #ldzswimchallenge, podczas wydarzenia Dzień Marzyciela, które odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. w Łodzi.

§ 3 Wysokość opłat brutto

Opłaty różnią się w zależności od dnia, w którym Uczestnik nabywa pakiet i wynoszą odpowiednio:

  a).      Pierwsze 1000 szt. w cenie 50 zł (do wyczerpania zapasów)

  b).      Kolejne 1000 szt. za 65 zł (do wyczerpania zapasów)

  c).      Ostatnie 880 szt. za 80 zł (do wyczerpania zapasów)

§ 4 Formy dokonywania płatności

Płatności za pakiet startowy można dokonać w następujących formach:

  -      Kartą kredytową/płatniczą do dnia 5.09.2019 r. (lub do wyczerpania zapasów). Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony www.dzienmarzyciela.pl/zapisy

Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.

  -      Przelewem bankowym. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.dzienmarzyciela.pl/zapisy.

UWAGA: płatności, które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną zidentyfikowane i przypisane do konta Uczestnika.

§ 5 Dzień wpłaty

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu na konto PayU.

§ 6 Faktura

W celu otrzymania faktury należy wypełnić odpowiedni formularz w zakładce „Zapisy”.

§ 7 Problemy z płatnościami

W razie problemów lub pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt na https://www.payu.pl/pdf-generator#no-back, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich, zakupionych za pośrednictwem PayU pakietów startowych.

Zakupione pakiety nie podlegają wymianie i zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.

Wszelkie roszczenia, pytania lub reklamacje dotyczące pakietów startowych należy kierować drogą mailową na adres biuro@sfad.pl

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia niniejszego terminu, gdyby rozpatrzenie reklamacji wiązało się z nadmiernymi trudnościami, niezależnymi od Organizatora lub wymagałoby uzyskania wiadomości specjalnych. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji, w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

§ 9 Prywatność

 1      Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prawidłowego rozliczenia płatności oraz realizacji usługi polegającej na organizacji wydarzenia.

2      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowego rozliczenia płatności oraz realizacji usługi.

 3      Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

 4      Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych znajdują się w regulaminie wydarzenia Dzień Marzyciela dostępnym na stronie www.dzienmarzyciela.pl

6      Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z organizacją próby jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w #ldzswimchallenge, która będzie miała miejsce w trakcie wydarzenia SDzień Marzyciela. Osobom, które podały dane osobowe (Uczestnicy), przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników próby będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie próby. Dane Osobowe Uczestników mogą również zostać udostępnione firmom partnerskim wydarzenia w celach marketingowych.

§ 10 Akceptacja regulaminów

Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz z Regulaminem wydarzenia Dzień Marzyciela dostępnym na stronie www.dzienmarzyciela.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 11 Postanowienia końcowe

  1      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2      W razie sporów z Uczestnikiem sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3      Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, z mocą obowiązująca od 13.06.2019 r.

4      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty, miejsca wydarzenia.

5      Organizator może dokonać wszelkich zmian niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyny.

Regulamin wydarzenia

CELE IMPREZY

  • zorganizowanie największej sztafety pływackiej w historii – 30 torów, 12 godzin, 2 880 uczestników czyli #ldzswimchallenge

  • popularyzacja sportu oraz aktywnego stylu życia,

  • zebranie środków na wsparcie sportu młodzieżowego w województwie łódzkim

ORGANIZATOR

1      Organizatorami wydarzenia „Dzień Marzyciela”, w ramach, którego zostanie zorganizowana będzie sztafeta pływacka (dalej zwana „sztafetą”) jest Fundacja Swim for a Dream z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486692 dalej „organizatorem”).

2      Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z organizacją próby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w próbie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników próby będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie próby.

TERMIN I MIEJSCE

1      Sztafeta odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, przy al. Politechniki 10 w Łodzi w godz. 9:00 – 21:00

2      W sztafecie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w sztafecie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).

3      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zaistnienia siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty sztafety. O zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani w formie mailowej, minimum 24 h przed sztafetą. Zmiana nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

4      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sztafety, bez podania przyczyn. W razie odwołania wydarzenia Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

UCZESTNICY

1      Sztafeta ma charakter otwarty. W sztafecie może wziąć udział każda osoba, będąca w stanie psychicznym oraz fizycznym pozwalającym na bezpieczne przepłynięcie co najmniej jednego basenu o długości 25 m.

 2      Warunkiem udziału Uczestnika w próbie jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  • uiszczenie opłaty startowej,

  • wyrażenie zgody na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie utrwalonego podczas sztafety wizerunku Uczestnika, w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Organizator niniejszym ma prawo wykorzystać utrwalony wizerunek w materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich mediów Organizator ma prawo udzielenia dalszej licencji na wykorzystanie wizerunku Uczestnika swoim partnerom. Zgoda na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

  • zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokumentacją szacującą ryzyko uczestnictwa w sztafecie udostępnioną przez Organizatora.

3      Osoby nieletnie, które ukończyły 4 rok życia oraz są w stanie przepłynąć 25 m basenu, mogą wziąć udział w sztafecie wyłącznie za pisemną zgoda rodzica/opiekuna. Oryginał zgody należy przynieść w dniu wydarzenia i przekazać Organizatorowi, w punkcie rejestracji. Opiekunowie oraz rodzice są zobowiązani do sprawowania pełnej pieczy nad osobami nieletnimi podczas sztafety oraz są za nie odpowiedzialne. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia miejsca na niecce basenu, w którym rodzice i opiekunowie będą mogli przebywać podczas przepłynięcia osoby nieletniej w basenie, bez obowiązku uiszczenia opłaty za pakiet startowy.

4      Osoby niepełnosprawne, mogą wziąć udział w sztafecie, jeśli są w stanie fizycznym oraz psychicznym pozwalającym na bezpieczne przepłynięcie co najmniej jednej długości 25 m basenu. Osoby niepełnosprawne biorą udział w próbie na własną odpowiedzialność.

5      Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren wydarzenia oraz udziału w sztafecie, a także żądać opuszczenia miejsca wydarzenia przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób stwarzającym zagrożenie dla innych osób oraz dla prawidłowego przebiegu próby. W razie odmówienia wstępu lub wyproszenia Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

ZAPISY

1      Uczestnicy dokonują zapisów poprzez formularz znajdujący się na stronie www.dzienmarzyciela.pl/zapisy

2      W formularzu Uczestnik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji.

3      W formularzu uczestnik będzie poproszony o wskazanie przedziału czasowego, w którym chciałby wziąć udział w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego czasu płynięcia przez danego Uczestnika. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms lub drogą lub mailową.

4      Każdemu z zapisanych Uczestników przysługuje pakiet startowy. Wraz z odebraniem pakietu startowego Uczestnik potwierdza swoje uczestnictwo w sztafecie. Pakiet startowy będzie do odebrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatorów, o którym poinformują oni zapisanych Uczestników.

SZTAFETA

1      Rozpoczęcie i zakończenie sztafety będą zakomunikowane przez Organizatora wyraźnym i donośnym sygnałem. Sztafeta rozpocznie się o godz. 9:00 i będzie trwać przez 12 h. Planowany termin rozpoczęcia sztafety może ulec zmianie.

2      W sztafecie może wziąć udział maksymalnie 2880 Uczestników.

3      Celem sztafety jest zebranie funduszy na granty wspierające rozwój sportu młodzieżowego w województwie łódzkim.

4      Uczestnicy sztafety przepływają na wyznaczonym torze przez maksymalnie 30 minut. W danym momencie na torze wyznaczonym przez Organizatora może płynąć do czterech uczestników naraz. Uczestnik sam decyduje o tym kiedy kończy pływanie, chyba, że upływa 29 minut, wtedy to Organizator daje znak Uczestnikowi do zakończenia pływania i wyjścia z wody.

5      Uczestnik startuje po wyraźnym sygnale sędziego. Po pływie 29 minut, sędzia daje wyraźny sygnał następnym uczestnikom do przygotowania się do rozpoczęcia pływania.

6      Sztafeta odbędzie się na 30 torach o długości 25m, wyznaczonych przez Organizatora na terenie Zatoki Sportu PŁ.

7      Uczestnik wybiera dowolny styl pływacki, którym przepłynie co najmniej długość 25 m basenu. Podczas sztafety Uczestnicy mogą używać akcesoriów, ułatwiających pływanie takich jak kółka do pływania czy rękawki.

8      Każdy Uczestnik może popłynąć tylko raz. Uczestnik, który ukończył swoją próbę nie może ponownie ustawiać się w kolejce.

9      Ilość przepłyniętych basenów przez każdego Uczestnika liczona jest przez Wolontariuszy oddelegowanych do tego zadania przez Organizatora.

10      W trakcie sztafety oraz podczas przebywania na terenie miejscu wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących jej przebiegu.

11      Uczestnik zobowiązany jest stawić się na miejscu sztafety minimum pół godziny przed godziną, którą wybrał w procesie rejestracji. Organizator nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w sztafecie, osobom, które dotarły na miejsce próby po tym czasie. Organizator może poinformować Uczestnika poprzez wiadomość sms lub drogą mailową o możliwości wcześniejszego wzięcia udziału w sztafecie. Rejestracja do pływania odbywa się nie wcześniej niż 40 minut przed planowaną godziną pływania.

12      Po upływie 24h od zakończenia próby, Organizator poda do publicznej wiadomości wstępną informację, o tym ile basenów przepłynięto w trakcie sztafety.

13      Podczas sztafety, na terenie obiektu będą obecni ratownicy wodni oraz obsługa techniczna sztafety. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do ich poleceń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1      W czasie trwania sztafety Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

2      W czasie trwania sztafety Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać wewnętrznych przepisów obiektu, na terenie którego będzie odbywać się próba, a także zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. W szczególności dotyczy to posiadania przez uczestników strojów kąpielowych przylegających do ciała.

3      W trakcie trwania wydarzenia organizator przewidział atrakcje towarzyszące, na terenie obiektu. Wszystkie osoby decydujące się wziąć udział w atrakcjach ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie.

4      Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

5      Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.

6      Z wyjątkami przewidzianymi w regulaminie, Organizatorzy odpowiadają za bezpieczny przebieg próby. Organizator posiada ubezpieczenie OC o nr 1501031320190400013.

 7      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)). W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia opublikowania.

8      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.